الکی

«تعارف»

شبانگاه

دانشجوی دروه ارشد که بودم در یک همایش خارجی مقاله‌ام پذیرفته شد. از خوشحالی در پوست خود نمی‌گنجیدم، دنیا را در دستان خود می‌دیدم، به معنای واقعی کلمه جان کنده بودم تا این اتفاق افتاده بود. روز اول که به شهر محل برگزاری همایش رسیدم، هیجان‌زده بودم، از خوشحالی سر از پا نمی‌شناختم، همایش سه روزه بود، روز دوم با دختری افغانستانی دوست شدم که از کودکی در همان کشور زندگی می‌کرد که در تخصص خودش، حرف‌های بسیاری برای گفتن داشت و خانه‌اش نیز در همان شهر بود. بعد ازظهر مرا به کافه‌ای نزدیک محل همایش دعوت کرد تا با دوستان دیگرش نیز آشنا شوم و در مورد کار مشترکی صحبت کنیم. برایم خیلی عجیب بود که چرا مرا به خانه‌ خودش دعوت نکرد یا به من نگفت که شب در خانه‌اش بمانم. در کافه هر فردی برای خودش سفارش داد. به من گفتند چیزی می‌خوری، من هم گفتم نه ممنونم و منتظر بودم که سلسله‌ تعارفات ادامه پیدا کند اما خیلی عادی هیچکس چیزی نگفت. من واقعا در آن زمان فکر می‌کردم که تعارف کردن بخشی از آداب معاشرت است.

بعد از جلسه نیز هر فردی به سمت محل سکونت خود رفت. بنا به تربیتم من انتظار داشتم که یکی از افراد لااقل تعارف کند که همراه من بیاید و شهر را نشان من بدهد. آن همایش تمام شد و من برگشتم، این نوع رفتار را برای دوستانم تعریف کردم و آن موقع بود که متوجه شدم که تعارف فقط در فرهنگ ایران است که معنا دارد. یعنی در ایران اگر تعارف نکنی و جد و آباد خودت و مخاطب را به وسط نیاوری برای یک لیوان چایی، بی‌ادبی است اما در برخی از نقاط دنیا، تعارف بی‌معنی است.

من هم مدتی از آن سمت بام افتادم و تعارف را تعطیل کردم. راستش راحت‌تر هم شده بودم. یک بار می‌پرسیدم چای می‌خوری؟ و اگر پاسخ مخاطبم این بود که نه، برایش چایی نمی‌آوردم. اما مخاطبم از این رفتارم برداشت خوبی نمی‌کرد، مدتی که گذشت تقریبا همه عادت کردند که من با فردی تعارف ندارم. نمی‌دانم این خوب است یا بد ولی گاهی در روابط خانوادگی و فامیلی باعث تنش می‌شود و من بارها و بارها این جمله را می‌شنوم «حالا  الکی یه تعارفش بکن!»