مرخصی

«پریود یا عادت ماهیانه»

شامگاه

نوشت:  «لطفا موضوع پریود رو به من مرخصی بده. موضوع رو دوست ندارم.»
جواب دادیم: «انجام شد.»
همین.