مرخصی

«شکسته شدن بتی که از دیگران ساخته‌ایم»

عصر 

عروسی دعوت بود. نشد که بنویسه!

Advertisements