به سلامتی خودم

«اعتمادبه‌نفس از دست‌ رفته پس از اتمام یک رابطه عاطفی»

پیش از ظهر

در عمرم یک بار به تمامی عاشق شدم. آن یک بار هم عمری چند ساله داشت. ما هر دو‌ می‌دانستیم چرا نباید جلوتر برویم، ولی این دانستن از رنج آن کم نکرد. باز زخم، عمیق بود و کاری و بسی پر درد.

سال‌های اول به شدت سخت گذشت. تا سال‌ها این درد با من بود. دوست نداشته شدن توسط معشوق باید یکی از زجرآورترین رنج‌های روزگار باشد. احساس طرد شدن چنان پنجه‌هایش را در جسم و روحت می‌کشد که سال‌ها خون‌چکان است و بعدها ردّش همیشه هست. همیشه زخم‌خورده‌ای را می‌مانی که به روزگاری فکر می‌کرد که این زخم نبود و خوشبختی و شادی چه طعم بی‌خبری خوبی داشت. آن رابطه به دلایل واقعا درستی تمام شد و باید تمام می‌شد. اصلا پایان آن اجتناب‌ناپذیر بود. تعجب می‌کنم که چرا آن همه دلشکسته و افسرده بودم و چطور نمی‌دیدم که این ره جز به ناکجا‌آباد راهی ندارد. آن روزها که همه غرقه در او‌ بودم تنها زمانی بود که  اعتمادم را از خودم گرفتم و به جای آن او را کنار خود نشاندم. وقتی رفت تا مدتی گیج بودم و مضطرب ولی اعتماد به نفسم آرام آرام بازگشت و دیگر هرگز از کنارم تکان نخورد.

بارها و بارها بعد از آن وارد رابطه‌‌های مختلف شدم و  زیاد سختگیر نبودم. به هر کسی که فکر می‌کردم سرش کمی به تنش می‌ارزد شانس آشنایی می‌دادم. هر بار که به دلایلی رابطه پایان می‌گرفت، شانه‌ام را می‌انداختم بالا و میرفتم سراغ کار و بارم. اگر زمانی مجرد و بی‌یار بودم دقیقا به خاطر انتخاب خودم بود که تشخیص می‌دادم الان باید تنها باشم.

داشتن اعتماد به نفس مثل مُهری به پیشانیم بود. جذابیت داشتم ولی بیشتر به خاطر این حس قوی هویت و قدرت درونی‌ بود و نه فقط جذابیت ظاهری. تکلیفم با خودم مشخص بود. اذعان می‌کنم پیدا کردن مرد زندگی پروسه وقت‌بری است. می‌خواستم روابط متعددی را تجربه کنم و یاد بگیرم. اگر تهش شکست بود دیگر ابدا غصه نمی‌خوردم. وقتی مردان زورگو، احمق و ازخودراضی را با اولین اشتباه از خود می‌راندم و هرگز شانس دومی به آنها نمی‌دادم نه تنها غصه نمی‌خوردم بلکه حتما بعدش به سلامتی خودم می‌نوشیدم و البته خیلی نوشیدم!

آن همه معصومیت و باور مطلق، در بی‌پناهی یک عشق گم شد و رفت. من دیگر هرگز جرات نکردم آن گونه دل به کسی ببازم. هرگز دیگر عاشق نشدم. این بهایی بود که به ازای به دست آوردن اعتماد به نفسم پرداختم.

Advertisements