مرخصی

«ترویج فرهنگ کتابخوانی در کودکان»

نیمروز

دوست ما درگیر اتفاقات خوب و بد زندگی‌اش بود و این شد که ننوشت. خوشبختانه انگار حوادث ختم به خیر شدند.