مرخصی

«سرای سالمندان»

شبانگاه

بانوی مورد نظر در مرخصی است.

Advertisements