مرخصی

«وقتی رابطه‌ای لو می‌رود، چرا زن همیشه بیشترین هزینه را می‌پردازد»

عصر

بانوی رقصنده در مرخصی به سر میبرد.